MAŠINE ZA SITO ŠTAMPU I ZLATOTISAK

UNAPREDITE I ISTAKNITE VAŠ PROIZVOD

Sito štampa

Sito štampa je u upotrebi vekovima unazad, i najveći deo samog procesa štampe se nije menjao od samih početaka. Svoju dugovečnost, ova tehnika štampe, duguje jednostavnosti i širokom polju primene.

Sito štampom se može štampati u više boja na različitim materijalima i oblicima, cilindričnim, sfernim ili savijenim. Opseg primene ove vrste štampe nije ograničen i može se štampati na staklenim, plastičnim, metalnim, drvenim i keramičkim podlogama raznih oblika i namena.

Drugi naziv za sito štampu je propusna štampa, a osnovni proces podrazumeva štampanje pomoću specifičnog sita.

Naime, najpre se priprema osnov za štampu u vidu specijalnog rama koji se najčešće izrađuje od drveta ili aluminijuma, a njegove dimenzije se prilagođavaju materijalu koji je potrebno štampati. Potom se na pripremljen ram zateže tkanina koja je mahom izrađena od poliestera, pa se zatim sito premazuje specijalnom emulzijom. Kada se naneta emulzija osuši, ona zatvara pore na situ. Zatim se pristupa izradi motiva koji će biti štampan i to na specijalnom filmu ili paus papiru, koji se prisloni na pripremljeno sito, te se tako izlaže sušenju, a najčešće se proces sušenja sprovodi UV zracima. Kada se potpuno osuši, sito se ispira od nanete emulzije, nakon čega ostaju otvorene rupice na njemu na onim mestima na koje svetlo nije doprlo, što je zapravo otisak za štampanje. Sito se zatim postavlja na mašinu za sito štampu i počinje sam proces.

Pored ovoga, za sito štampanje se koristi specijalni takozvani rakel nož čijim prevlačenjem preko sita boja prolazi kroz rupice u situ i na taj način ostavlja otisak na određenom materijalu.

U poređenju sa drugim štamparskim tehnikama, sito štampa pruža različite mogućnosti dobijanja različitih debljina slojeva boje na otisku tako da odštampani materijal iskazuje reljefnost i vizuelno deluje kao trodimenzionalan objekat. Imajući u vidu da se mogu koristiti boje sačinjene na bazi pigmenata različitih fizičko-hemijskih osobina, ili vodorastvorne i fluorscentne boje obično se u okviru mašine ugrađuje uređaj za sušenje otiska, najčešće u obliku komora.

Osnovne karakteristike sito štampe odnose se na prilično brzu izradu, uz relativno niske troškove izrade štamparskih formi, imajući u vidu da je isplativost sito štampanja posebno naglašena kada su u pitanju veći tiraži.

 

Zlatotisak

Zlatotisak ili folijatisak je tehnika štampe koja koristi foliju za otiskivanje napravljenu od višeslojnog poliestera koji pod uticajem visoke temperature i pritiska zagrejane metalne forme, otpušta na podlogu metalizirani sloj. Pod pritiskom, vrši se odvajanje sloja boje sa nosača folije koji ostaje na utisnutoj površini materijala. Vrste i boje folija su različite, zavisno od materijala koji se štampa, a temperatura i pritisak se prilagođavaju vrsti materijala za otiskivanje.

PPS Adriatic

LINKOVI PROIZVOĐAČA OPREME I MATERIJALA

Copyright Qode Interactive 2016